Zwarte Cross 2018 - Dagkaarten

Evenement:
Zwarte Cross 2018
Datum:
12 t/m 16 juli 2018
Locatie:
Lichtenvoorde
Maximaal 15 tickets per bestelling.

Tickets

Tickets
Prijs Aantal
Dagkaart vrijdag
13 juli 2018, 10:00 - 02:00u
€ 27.50 Uitverkocht
Dagkaart vrijdag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 13 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00 Uitverkocht
Dagkaart zaterdag
14 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 27.50 Uitverkocht
Dagkaart zaterdag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 14 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00 Uitverkocht
Dagkaart zondag
15 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 27.50 Uitverkocht
Dagkaart zondag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 15 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00 Uitverkocht
Totaal

Details

Uw gegevens


Overzicht

Tickets
Prijs Aantal
Dagkaart vrijdag
13 juli 2018, 10:00 - 02:00u
€ 27.50
Dagkaart vrijdag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 13 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00
Dagkaart zaterdag
14 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 27.50
Dagkaart zaterdag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 14 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00
Dagkaart zondag
15 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 27.50
Dagkaart zondag - jeugd
Jeugd t/m 15 jaar | 15 juli 2018, 10:00u - 02:00u
€ 10.00
Totaal
Uw gegevens
Naam
Adres
Telefoon
Email

Algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van evenementen van Alles Komt Goed B.V.


1 Algemeen - toepasselijkheid


1.1 Deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels voor bezoekers van evenementen van Alles Komt Goed B.V. (hierna: algemene voorwaarden) zijn van toepassing op iedere aanbieding en op iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Alles Komt Goed B.V. en degene die een toegangsbewijs van een door Alles Komt Goed B.V. georganiseerd evenement bestelt, koopt en een evenement bezoekt. De algemene voorwaarden zijn mede van toepassing op de werkzaamheden van alle aan Alles Komt Goed B.V. gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen en alle overige natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers ingeschakeld door Alles Komt Goed B.V. De hier bedoelde aan Alles Komt Goed B.V. gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen, hulppersonen en werknemers kunnen zich op de volle werking van deze algemene voorwaarden beroepen.


1.2 Onder een evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een (muziek)uitvoering of manifestatie in de ruimste zin van het woord gedurende één of meerdere dagen, georganiseerd door Alles Komt Goed B.V. of een derde partij die Alles Komt Goed B.V. heeft ingeschakeld voor de organisatie en uitvoering daarvan en de ticketverkoop.


Alles Komt Goed B.V.


Vestigings- en bezoekadres: postadres:

Zelhemseweg 20 A postbus 44

7255 PT Hengelo (Gld) 7255 ZG Hengelo (Gld)

Telefoonummer: 0575 – 46 80 80

E-mail: [email protected]

KvK-nummer: 51983478


1.3 Voordat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan degene die een toegangsbewijs bestelt ter beschikking gesteld en op zodanige wijze ter hand gesteld dat deze op eenvoudige wijze kennis van de inhoud daarvan kan nemen. Op de websites van Alles Komt Goed B.V. waarop tickets voor diverse door haar georganiseerde evenementen worden aangeboden, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten kennis kunnen worden genomen van de inhoud van de onderhavige algemene voorwaarden en zal deze op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager of deze kunnen worden uitgeprint. Eerst nadat degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen/kopen uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Alles Komt Goed B.V. heeft ingestemd door dit op de websites van Alles Komt Goed B.V. expliciet aan te geven, kan tot daadwerkelijke aankoop van toegangsbewijzen worden overgegaan.


1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle personen die een evenement van Alles Komt Goed B.V. bezoeken en hiertoe direct of indirect door bestelling van door Alles Komt Goed B.V. verkochte toegangsbewijzen betrokken zijn. Door de expliciete acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn deze voorwaarden onverkort op de uitvoering van de overeenkomst met Alles Komt Goed B.V. van toepassing, ook zonder dat de betrokken bezoeker direct een overeenkomst met Alles Komt Goed B.V. heeft gesloten en worden deze algemene voorwaarden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan die bij de levering van de door Alles Komt Goed B.V. verkochte toegangsbewijzen en de door Alles Komt Goed B.V. georganiseerde evenementen betrokken bezoekers.1.5 De direct betrokkene bij de levering van de door Alles Komt Goed B.V. verkochte toegangsbewijzen verklaart bevoegd te zijn om de indirect betrokken bezoeker aan de overeenkomst te binden en is gehouden en verbindt zich tot het onverwijld in kennis stellen van de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de overige bij de overeenkomst betrokken bezoekers en vrijwaart Alles Komt Goed B.V. voor aansprakelijkheid en de gevolgen wanneer dit om welke reden ook wordt nagelaten.2 Toegangsbewijzen, totstandkoming van de overeenkomst


2.1 Er komt een overeenkomst tot stand met Alles Komt Goed B.V. zodra degene die een toegangsbewijs wenst te bestellen en kopen op de bestel-knop op de betreffende website klikt. Degene is alsdan verplicht tot betaling (via I-deal) van de bestelde tickets en Alles Komt Goed B.V. is na ontvangst van de betaling verplicht tot toezending van de tickets.


2.2 De betaalde tickets worden binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling verstuurd per e-mail of per post, afhankelijk van het soort ticket en evenement. Bij verzending via post is Alles Komt Goed B.V. nimmer aansprakelijk voor het zoekraken van de tickets of het niet-aankomen hiervan.


2.3 Een ticket bestaat uit een door of vanwege Alles Komt Goed B.V. verstrekt document of een e-mail met barcode. De barcode is uniek. Het ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Een toegangsbewijs geeft alleen toegang tot publieksvrije ruimtes op het festivalterrein, derhalve niet tot sponsor- of vip-ruimtes, rennerskwartier, backstage-ruimtes e.d. Alleen houders van een campingkaart (voor normale camping of luxe camping/kampeerhotel) hebben toegang tot het eigen campingterrein (houders van luxe camping/kampeerhotel hebben daarnaast ook toegang tot het normale campingterrein; andersom niet).


2.4 Indien niet binnen 10 minuten na de bestelling deze wordt voltooid, krijgt hij/zij de mogelijkheid de betaling alsnog binnen 1 uur te voltooien. Hiervoor ontvangt hij een e-mail met herinnering en een link naar de betalingssite. Wordt de betaling niet alsnog voltooid binnen 1 uur, is sprake van niet-nakoming van de overeenkomst en zal de overeenkomst alsdan zonder nadere aankondiging en ingebrekestelling worden ontbonden door Alles Komt Goed B.V.


2.5 Voor betalingen vanuit het buitenland bedraagt de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn 120 uur i.p.v. 1 uur.


2.6 In de voorverkoop exclusief voor fanclubleden kunnen maximaal 4 tickets per lid worden besteld via de website van Alles Komt Goed B.V. In de daaropvolgende reguliere (voor)verkoop kunnen maximaal 15 tickets worden besteld via de website van Alles Komt Goed B.V. Wanneer meer tickets besteld worden (over meerdere bestellingen verdeeld) heeft Alles Komt Goed B.V. het recht de bestelling te weigeren of de bestelde en betaalde tickets ongeldig te maken.


2.7 Ingevoerde gegevens zullen niet verstrekt worden aan derden. Alles Komt Goed B.V. respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die via de websites van Alles Komt Goed B.V. wordt verstrekt. Alles Komt Goed B.V. gebruikt de gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor de gegevens zijn verstrekt.


2.8 Het risico van verlies of beschadiging van de tickets ligt bij degene die een toegangsbewijs heeft gekocht. Niet geldige tickets mogen door Alles Komt Goed B.V. worden geweigerd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het aankoopbedrag.


2.9 De ontvangen tickets mogen niet worden verveelvoudigd of worden doorverkocht of overgedragen aan derden. Indien in strijd met deze bepalingen wordt gehandeld, is hij/zij een direct opeisbare boete verschuldigd aan Alles Komt Goed B.V. ter hoogte van € 5.000. Voorts zal hem/haar de toegang tot het evenement worden ontzegd door de organisator van het evenement en worden de betreffende tickets ongeldig gemaakt. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.


2.10 Indien tickets verveelvoudigd zijn op welke wijze dan ook en er meerdere tickets met dezelfde barcode worden aangeboden bij de toegangscontrole tot een evenement, dan heeft Alles Komt Goed B.V. of de organisator van het evenement het recht te bepalen dat degene die het ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is.


2.11 Alles Komt Goed B.V. heeft het recht de ticket(s) ongeldig te maken of de toegang tot het evenement te (laten) ontzeggen (door de organisator van het evenement) indien en zodra een of meer van de in deze algemene voorwaarden, reglementen en huisregels genoemde bepalingen worden overtreden. Alsdan heeft de bezoeker geen recht op restitutie of compensatie.3 Huisregels door Alles Komt Goed B.V. georganiseerde evenementen


3.1 Bezoekers van door Alles Komt Goed B.V. georganiseerde evenementen dienen zich te houden aan de in deze bepaling gestipuleerde huisregels. Op het festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht. In verband met het belang van de naleving van de huisregels zullen deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang en op het terrein van het evenement op borden/zeilen aan de bezoekers worden getoond.


3.2 Ter bescherming van de veiligheid van de bezoekers van de evenementen zijn deze verplicht zich te legitimeren (v.a. 14 jaar) en kunnen deze worden gefouilleerd (inclusief inzien van meegenomen tassen/rugzakken). Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd.


3.3 Het is niet toegestaan (zit)meubilair, koelboxen en/of eigen eten (waaronder lunchpakketten) en drank mee naar binnen te nemen naar het festival- en campingterrein. Uiteraard vallen specifieke dieetvoeding op doktersvoorschrift (bv. glutenvrij etc.) en rolstoelen/scootmobiels hier niet onder. Ook paraplu’s worden om veiligheidsredenen niet toegelaten. (Huis)dieren worden (om hun eigen bestwil) niet toegelaten. Hulphonden hebben uiteraard wel toegang.


3.4 Bezoekers gekleed in clubkleding en/of kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) behoren, kunnen worden geweigerd.


3.5 Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met grote, verwisselbare lenzen) en drones zijn niet toegestaan, tenzij de organisatie hier vooraf expliciet in heeft toegestemd (bv. voor pers). Mobiele telefoons met foto-/videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen zonder afneembare lenzen mogen wel mee het festivalterrein op.


3.6 Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het festival en in de directe omgeving is verboden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Alles Komt Goed B.V. of de organisatie.


3.7 Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar (hetzij rechtstreeks of via wederverstrekking). Personen welke kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. De persoon welke aantoonbaar onder invloed is, kan geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.


3.8 Het is niet toegestaan in festivaltenten en overige afgesloten festivalruimtes te roken. Alles Komt Goed B.V. kan hiervoor worden beboet door de NVWA. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement zal verlangd worden om rookwaren onverwijld te doven en het gebruik te staken. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de verdere toegang tot het festival door de organisator van het evenement worden ontzegd. Ook zullen de eventuele hiervoor bedoelde boetes op de overtreder verhaald worden. Wanneer het festival plaatsvindt in natuurgebied is het buiten de festivalruimtes, mede in verband met brandgevaar, niet toegestaan brandende rookwaren weg te werpen. Deze dienen in alle gevallen volledig gedoofd te zijn. Bezoekers dienen de natuur en het milieu te respecteren. Het is niet toegestaan vijvers te betreden of schade aan natuur en milieu aan te brengen. De bezoeker is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de organisatie, ordepersoneel en andere bevoegden.


3.9 Op het festivalterrein zijn drugs verboden. Bij constatering van het gebruik en/of in het bezit hebben van soft-/harddrugs en/of het handelen in soft-/harddrugs zal degene onverwijld worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.


3.10 Op het festivalterrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien en moddergooien worden niet getolereerd. Bij constatering zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.


3.11 Bij constatering van het plegen van misdrijven, vervuiling en/of vernieling van natuur, milieu, materialen en terreinen zal de verdere toegang tot het festivalterrein worden ontzegd en kan degene worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden.


3.12 Het is verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij constatering zal degene worden overgedragen aan de politie.


3.13 Voor de veiligheid van de bezoekers en de organisatie zal cameratoezicht plaatsvinden. Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen camera's. Een ieder die een door Alles Komt Goed B.V. georganiseerd evenement bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan overheidsinstanties. Tijdens het festival worden eveneens foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die een door Alles Komt Goed B.V. georganiseerd evenement bezoekt, gaat hiermee akkoord.


3.14 Bij het niet naleven van onze huisregels zal de (verdere) toegang tot het festivalterrein onherroepelijk worden ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd van één of meerdere jaren. Bezoekers en personen die op grond van de wet en de huisregels de toegang tot het festivalterrein is ontzegd - om welke reden ook - kunnen geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, (camping)kaarten en/of reiskosten.


3.15 Alle situaties waarin de algemene voorwaarden, reglementen en huisregels niet voorzien beslist Alles Komt Goed B.V. en/of de organisatie. Aanwijzingen van medewerkers van de organisatie of daarvoor aangestelde, bevoegde personen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.4 Campingreglement


4.1 De in artikel 3 geformuleerde bepalingen en huisregels zijn onverkort van toepassing op het campingterrein van het door Alles Komt Goed B.V. georganiseerde evenement. Onder campingterrein wordt o.a. verstaan: rennerskwartier camping, luxe camping/kampeerhotel en normale camping. In aanvulling daarop gelden voor houders van campingkaarten de onderhavige bepalingen. In verband met het belang van de naleving van het campingreglement zal deze eveneens in verkorte vorm bij de ingang en op het campingterrein van het evenement op borden aan de campingbezoekers worden getoond. Tijdens het evenement dienen houders van campingkaarten zich strikt te houden aan zowel de huisregels als het campingreglement.


4.2 Voor toegang en/of overnachting op het campingterrein van een festival dient een campingkaart te worden besteld c.q. gekocht. Een campingkaart geeft geen toegang tot sponsor- of vip-ruimtes, rennerskwartier (tenzij in bezit van specifieke rennerskwartierkaart), backstage-ruimtes e.d. Houders van campingkaarten hebben daarentegen wel toegang tot alle overige publiekstoegankelijke gebieden op zowel de camping als op het festivalterrein tijdens de openingstijden van deze aparte terreinen. Om op het festivalterrein te kunnen komen behoeft geen aparte kaart gekocht te worden. Een campingkaart kan niet omgeruild worden voor andere soorten toegangsbewijzen. 


4.3 Voor houders van campingkaarten gelden de voor het betreffende evenement bepaalde openingstijden voor wat betreft de toegang tot het campingterrein. Alles Komt Goed B.V. wijst nadrukkelijk, mede namens de gemeente en politie, op het verbod van ‘wildkamperen’ en raadt campingbezoekers dringend aan pas op de geldende openingstijden naar het festivalterrein te komen, dus niet eerder en ook niet na afloop van die openingstijden nog daar te blijven.


4.4 Op het campingterrein geldt een minimumleeftijd van 16 jaar, zulks met uitzondering van het campingterrein van festival Mañana Mañana waar geen minimum leeftijd geldt. Kampeerders tot 16 jaar dienen te allen tijde onder directe begeleiding en toezicht van een of meerdere aanwezige volwassenen op de camping te verblijven. De organisatie is gerechtigd om de houders van campingkaarten te vragen naar legitimatie.


4.5 Ook op het campingterrein is het niet toegestaan om eigen eten en drank mee te nemen. Bij constatering van het overtreden van deze bepaling door de organisatie van het evenement zal afgifte daarvan worden gevorderd. Wanneer hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot het festival- en het campingterrein door de organisator van het evenement worden ontzegd. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.

4.6 Met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs en het bezit daarvan, het overschrijden van de wet en de maatschappelijke normen en waarden, wangedrag, het plegen van misdrijven, vervuiling en vernielingen e.d. gelden de in artikel 3 vermelde huisregels onverkort op het campingterrein van het festival. Houders van campingkaarten die in strijd met de huisregels handelen, kunnen door de organisatie worden geweigerd, de toegang tot het camping- en/of festivalterrein worden ontzegd en in geval van het overtreden van de wet en het plegen van misdrijven worden overgedragen aan de politie. Ook zullen de eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald worden. In alle gevallen kan de houder van campingkaarten geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van (camping)kaarten en/of reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.


4.7 Het campingreglement en de huisregels gelden ook voor gasten van een door Alles Komt Goed B.V. in het kader van een festival geëxploiteerd kampeerhotel. Aanvullend hierop geldt dat kampeerhotelgasten voor de huur van een tent naast de huur van de tent met toebehoren een borg dienen te betalen. De huurder van een tent met toebehoren blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade aan het gehuurde. Eventuele schade aan het gehuurde zal op de huurder worden verhaald. De borg zal in dat geval niet worden terugbetaald.


4.8 Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom (aggregaten e.d.) is niet toegestaan. Mobiele telefoons kunnen worden opgeladen op de camping of op het festivalterrein bij de daartoe aangewezen oplaadpunten. Enkel de tenten van een kampeerhotel kunnen voorzien zijn van één stroompunt. Het aansluiten van apparatuur welke veel stroom verbruiken (grote muziekinstallaties, bouwlampen, kookplaatjes, koffiezetapparaten, etc.) is niet toegestaan.


4.9 Voor het gebruik van een eigen tent is alleen een campingkaart (per persoon) voldoende. Er behoeft dus geen speciale kaart aangeschaft te worden voor de tent, zoals bij caravans, vouwwagens of campers het geval is.

De maximaal toegestane grootte van een tent bedraagt 30 m2 (bijv. 6 x 5 meter). Voor het maximum aantal personen per tent adviseren wij vanwege veiligheidsredenen om 1 persoon per 2 m2 te hanteren. Bijvoorbeeld: in een tent van 6 x 5 meter (30 m2) mag je met maximaal 15 personen vertoeven.

De maximaal toegestane afmeting van een zgn. partytent bedraagt 9 m2 (bijv. 3 x 3 meter).

De maximaal toegestane lengte van een caravan of vouwwagen op de camping is 7 meter.

Het maximaal toegestane gewicht van een camper op de camping is 12.000 kilogram, zulks met uitzondering van het campingterrein van festival Mañana Mañana waar het maximaal toegestane gewicht van een camper 5.000 kilogram bedraagt (derhalve zijn hier omgebouwde vrachtwagens/bussen niet toegestaan).

Voor de typering van een voertuig (mn. campers en caravans) is de RDW-keuring bepalend.

4.10 Wanneer een houder van een campingkaart met een caravan, vouwwagen of camper overnacht dient daarvoor beschikt te worden over een speciale campingkaart (per persoon) met caravan/camperplek. In de kosten van een zo’n kaart is een borg inbegrepen. Indien de camper, vouwwagen of caravan na afloop weer netjes meegenomen wordt naar huis, wordt de borg binnen enkele weken na het festival weer teruggestort op de rekening van de kaarthouder. De houder van een campingkaart met caravan/camperplek is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verwijderen van de caravan, vouwwagen of camper voor of direct na afloop van het evenement. In het geval van verwijdering door de organisatie worden de kosten van verwijdering op de caravan/camperhouder verhaald. De borg zal in dat geval niet worden terugbetaald. Daarnaast kan een festivalverbod van meerdere jaren opgelegd worden.


4.11 Vrachtwagens, trailers, diepladers, bouwketen, schaftwagens, ‘Pipo de clown’-wagens, SRV-wagens, (zee)containers en platte wagens worden niet aangemerkt als caravan/camper en zijn niet toegestaan op de camping. Een houder van een campingkaart met caravan/camperplek die met dergelijke voertuigen/wagens tot het campingterrein wenst te worden toegelaten, wordt de toegang tot het campingterrein ontzegd, de toegangskaart vernietigd en restitutie van de borg onthouden. Aanhangwagens zijn niet toegestaan op de camping. Deze dienen te worden gestald op de speciale ‘Lang Parkeren’-parkeerplaats. Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de speciale ‘Lang Parkeren’-parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Bij overtreding kan de bezoeker de toegang tot het camping- en/of festivalterrein worden ontzegd door de organisatie.


4.12 Er worden voldoende voorzieningen getroffen om afval in te deponeren. Tevens zullen vuilniszakken worden uitgedeeld. Houders van campingkaarten dienen hun eigen afval op te ruimen en de tent en/of caravan, vouwwagen of camper weer mee naar huis te nemen.


4.13 Bankstellen, overig (zit)meubilair en pallets e.d. zijn niet toegestaan. Enkel campingstoelen en/of -tafels zijn toegestaan mits deze na afloop van het campingbezoek weer mee naar huis worden genomen. Ook huishoudelijke apparaten als fornuizen/ kookplaatjes, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn vanwege milieu-eisen (o.a. CFK’s) niet toegestaan en worden niet tot de camping toegelaten; dit geldt ook als ze niet meer functioneren. De verwijderingskosten van alle genoemde materialen zullen worden verhaald op de overtreder.

Uitsluitend voor het vervoer van toegestane campingspullen naar de campingplaats mag een zgn. bolderkar worden meegenomen. De maximaal toegestane afmetingen van de bolderkarbak bedragen: lengte 113 cm, breedte 51 cm en hoogte 56 cm.


4.14 Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugde-vuurtjes, vuurkorven e.d. Bij constatering van overtreding van deze bepaling zal de toegang tot de camping worden ontzegd en zal de houder van de camping- of caravankaart van het campingterrein worden verwijderd. In geval van brand zal de pleger worden overgedragen aan de politie en worden eventuele schades op de schadeveroorzaker verhaald. In alle gevallen kan de campingkaarthouder geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van de (camping)kaart en/of reiskosten of alle overige gemaakte kosten. Losse gasinstallaties en andere soorten gasflessen, bijvoorbeeld in campers, vouwwagens en caravans, aggregaten, brandstoftanks en losse accu’s zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen ook verboden en worden in beslag genomen. Taps, koolzuurvaten en vaten bier zijn eveneens niet toegestaan en zullen in beslag genomen worden. In beslag genomen goederen worden naderhand niet teruggegeven.


4.15 Op de camping is geen glas toegestaan. Dit vanwege de slechte verwerkbaarheid van glas voor koeien en ter voorkoming van verwondingen van bezoekers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas. Alles van glas wordt ingenomen. Blik (met drank) mag niet worden meegenomen van het campingterrein naar het festivalterrein. Spades, scheppen en gereedschap(kisten) zijn niet toegestaan en worden in beslag genomen, met uitzondering van een (rubberen) hamer om de tent vast te zetten.


4.16 Buitensporige geluidsinstallaties en megafoons zijn niet toegestaan. (Huis)dieren zijn om de in artikel 3.3 vermelde redenen eveneens niet toegestaan op het campingterrein.5 Overmacht, opschorting, verplaatste of geannuleerde evenementen5.1 Alles Komt Goed B.V. en/of de organisator van het evenement behouden zich het recht voor om het evenement voordat deze is aangevangen uit te stellen, te verplaatsen naar een andere datum en/of locatie of geheel te annuleren in geval (een deel van) een evenement geen doorgang vindt als gevolg van overmacht zoals deze naar verkeersopvatting geldt in de ruimste zin van het woord. Daaronder is in ieder geval begrepen, maar niet uitputtend bedoeld: verhindering wegens tekortschieten of ziekte van artiesten en leveranciers, maatregelen van overheidswege, (extreme) weersomstandigheden en dreiging daarvan, storm, brand, diefstal, water(overlast), oproer, rellen, oorlogs-/terreurdaden of –dreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in de organisatie van de door Alles Komt Goed B.V. georganiseerde evenementen, indien de daarvoor benodigde vergunningen niet zijn verleend dan wel zijn ingetrokken en (een deel van) een evenement geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden en alle andere voorvallen die hun oorsprong vinden buiten de invloedsfeer van Alles Komt Goed B.V. en/of de organisator van het evenement doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen en welke omstandigheden hen niet zijn toe te rekenen. In geval van dergelijke omstandigheden zal Alles Komt Goed B.V. zich inspannen om degene die een toegangsbewijs heeft gekocht daarvan zo spoedig mogelijk via de website en/of per e‐mail in kennis te stellen dan wel bezoekers op andere wijze daarover te informeren indien het evenement reeds is aangevangen.5.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde omstandigheden daartoe noodzakelijkerwijs aanleiding geven en een evenement of een deel daarvan wordt verplaatst naar een andere datum en/of locatie, blijven de reeds aangekochte tickets geldig voor de nieuwe datum en/of locatie. In geval van annulering van (een deel van) een evenement bestaat, zulks ter beoordeling van Alles Komt Goed B.V., recht op een vervangend ticket voor een na de annulering te organiseren vervangend evenement of op teruggave van de betaling binnen twaalf weken nadat mededeling is gedaan van de annulering. In beide gevallen is Alles Komt Goed B.V, niet tot vergoeding van verdere schade gehouden. Boekingskosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op (vervangende) toegang tot een ander evenement. Toegang tot verplaatste evenementen zal alleen plaatsvinden indien een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs kan worden overlegd.5.3 Alles Komt Goed B.V. en/of de organisator van het evenement behouden zich voorts het recht voor om de uitvoering van (een deel van) het evenement, nadat deze is aangevangen, op te schorten in geval van en gedurende de periode dat een overmachtssituatie als bedoeld in deze bepaling zich voordoet zonder enige verplichting tot schadevergoeding dan wel gedeeltelijke restitutie van de betreffende tickets over de opschortingsduur.5.4 Ex artikel 6:230 onder O en P van het Burgerlijk Wetboek heeft degene die een toegangsbewijs heeft gekocht geen recht op herroeping of recht om de reeds gesloten overeenkomst te ontbinden.

6 Aansprakelijkheid6.1 Indien in rechte vast komt te staan dat Alles Komt Goed B.V. aansprakelijk mocht zijn voor schade die verband houdt met de overeenkomst met Alles Komt Goed B.V. of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, te allen tijde beperkt tot hetgeen in deze bepaling is gestipuleerd.


6.2 Het bezoeken van de evenementen van Alles Komt Goed B.V. of haar organisatie geschiedt voor eigen rekening en risico. Alles Komt Goed B.V. is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema, het verlies of beschadiging van een toegangsbewijs en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder vallen ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze onlineservice op de websites van Alles Komt Goed B.V.


6.3 Op het festival kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van gehoor beschermende materialen. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan het gehoor of andere lichamelijke stoornissen.6.4 Alles Komt Goed B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt voor zover de wet haar daartoe verplicht en die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Alles Komt Goed B.V. toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking directe schade waartegen Alles Komt Goed B.V. is verzekerd en die door de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval wordt vergoed, zulks behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van (de organisatie van) Alles Komt Goed B.V. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, immateriële schade, schade als gevolg van letsel aan personen of schade aan zaken of eigendommen van de bezoeker, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie zijn uitgesloten.6.5 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Alles Komt Goed B.V. – om welke reden dan ook – niet tot vergoeding overgaat geldt dat de aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of 6:271 BW, is beperkt tot de netto-waarde van de factuur/kosten van de toegangsbewijzen waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of verband houdt.6.6 De beperking van de aansprakelijkheid van Alles Komt Goed B.V. zoals vermeld in deze algemene voorwaarden worden beschouwd als ook te zijn verstrekt aan derden die betrokken zijn bij de levering van de door Alles Komt Goed B.V. verkochte toegangsbewijzen.6.7 De direct betrokkene bij de levering van de door Alles Komt Goed B.V. verkochte toegangsbewijzen vrijwaart Alles Komt Goed B.V. en stelt haar schadeloos tegen vorderingen of gerechtelijke procedures aangespannen door namens hem/haar eventueel bestelde kaarten voor medebezoekers voortkomend uit alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van die medebezoekers die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst met Alles Komt Goed B.V.

7 Slotbepalingen7.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.7.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Alles Komt Goed B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen. Klachten met betrekking tot ticketverkoop kunnen per e-mail gemeld worden via: [email protected]. Na ontvangst van de e-mail zal een ontvangstbevestiging worden toegezonden met daarin een beschrijving van de verdere afhandeling en de daarvoor geldende termijn.7.3 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige

algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Gelderland.Hengelo (Gld), september 2017.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland.


scroll naar beneden om de voorwaarden te kunnen accepteren.